Type: Departments

Unita’ għall-Immaniġjar tal-Informazzjoni

L-Unità tal-Ġestjoni tal-Informazzjoni (IMU) hija l-uffiċċju ċentrali ministerjali tal-ICT. Ir-rwol tiegħu huwa li jipprovdi pariri strateġiċi u appoġġ lill-Ministeru. L-unità tassisti lid-dipartimenti u l-entitajiet tal-Ministeru biex itejbu l-produttività permezz tal-użu innovattiv tat-teknoloġija.

Il-funzjonijiet ewlenin tan-negozju tal-Unità tal-Ġestjoni tal-Informazzjoni jinkludu:

 • Il-ġestjoni tal-baġit tal-ICT u l-ottimizzazzjoni tar-riżorsi tal-ICT;
 • Riċerka u inkoraġġiment tal-użu ta’ teknoloġiji emerġenti biex jiġu massimizzati l-kisbiet u jitnaqqsu l-ispejjeż;
 • Awtorizzazzjoni u provvista ta’ servizzi ta’ informazzjoni;
 • Allinjament tat-teknoloġija tal-informatika mal-prijoritajiet tan-negozju tal-Ministeru;
 • Ġestjoni u governanza ta ‘politiki ta’ sistemi ta ‘informazzjoni;
 • Tipprovdi pariri u appoġġ lis-Segretarju Permanenti dwar kwistjonijiet strateġiċi tal-ICT tal-Ministeru;
 • Timmassimizza l-valur għall-flus minn investimenti fit-teknoloġija eżistenti u futuri;
 • Timplimenta, soluzzjonijiet innovattivi, kosteffittivi u siguri tal-ICT.

Direttorat tas-Servizz Korporattiv

The main functions are to offer support and advise to the Ministry’s Permanent Secretary and the departments and entities falling under the Ministry’s remit on corporate issues ensuring the most effective and efficient use of human and financial resources. 

Finance and Accounts Section

 • The Finance and Accounts section is primarily responsible for the management and administration of the Ministry’s budget, income and expenditure and also releasing of tranche payments to the various entities.
 • Responsible to collate and prepare the Ministry’s business plans, financial estimates, annual reports and monthly financial forecasts;
 • Follow up reports and recommendations issued by NAO and the Internal Audit and Investigation Directorate;
 • Reply to PQs in connection with financial matters related to the Ministry for Tourism;

Procurement Section

 • Responsible for the purchase of goods/services as required by the Ministry for Tourism in line with the General Public Procurement Regulations.
 • Responsible for the fleet management of the ministry’s vehicles.

Travel Section

 • The Travel Section is responsible for the preparation of documents necessary for the Ministry’s delegates to travel abroad.

Human Resources & People Management Section

 • Responsible for the issuing of Calls for Applications relating to vacancies that may arise from time to time within the Ministry, Departments or Authorities/Entities falling under the Ministry’s remit;
 • Responsible for upkeep of attendances, vacation/sick leave records of all employees at the Ministry as well as the monitoring of work-life-balance measures as regulated by the PSMC;
 • Monitors the Performance Management of all employees;
 • Keeps updated records of the Ministry’s employees and regularly updates personal files in relation to progressions, promotions, contract extensions and salary increments according to the PSMC procedures;
 • Responsible for the payroll of Ministry employees;
 • Answering PQs related to HR;
 • Overseeing and coordinating the placement of students as per various students programmes;
 • Identifying training needs and providing training opportunities to staff within the Ministry.

 

Direttorat tal-Operat

 • Jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ għadd ta’ proġetti kbar kif ukoll ta’ oħrajn iżgħar
 • Iħaffef il-kommunikazzjoni bejn il-Ministeru u l-entitajiet tiegħu bl-għan li jipprova jiżgura l-implimentazzjoni tajba u fil-ħin ta’ proġetti
 • Jimplimenta proġetti interni
 • Ikun ta’ punt fokali għal NAO. IAID, l-Ombudsman u l-FOI għall-Ministeru għat-Turiżmu kif ukoll għall-entitatjiet kollha li jaqgħu taħt il-mandat tal-Ministru
 • Jimplimenta u jsegwi kull rakkommandazzjoni ta’ korpi ta’ verifika u jfassal kull xorta ta’ rapporti neċessarji
 • Jaġġorna miżuri ta’ baġittjar, miżuri addizzjonali u ta’ simplifikazzjonijiet li jaqgħu taħt ir-responsbblità tal-Ministeru għat-Turiżmu
 • Jiġbor aġġornamenti ta’ kull xahar minn dawk li jmexxu l-Proġetti/Entitajiet li għandhom x’jaqsmu ma’ miżuri tal-Baġit u jgħaddihom ta’ kull xahar lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru
 • Jiġbor Proposti ta’ Miżuri tal-Baġit qabel ma dawn ikunu vverifikati u jintbagħtu lill-MFE
 • Jgħin biex jinġabar tagħrif irrelatat mal-Miżuri tal-Manifest Elettorali

 

Direttorat għall-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programm

Oqsma ewlenin ta’ responsabbilta`

Affarijiet tal-Unjoni Ewropea

Is-Sezzjoni tal-affarijiet għall-Unjoni Ewropea (UE) fi ħdan id-Direttorat hija responsabbli għal:

 • Koordinazzjoni ta’kwistjonijiet relatati mal-UE flimkien ma’ diversi partijiet interessati, sew fuq livell lokali kif ukoll fuq livell Ewropew;
 • Koordinazzjoni fit-tfassil tal-pożizzjoni tal-Ministeru fuq politika proposta mill-UE;
 • Disseminazzjoni ta’ informazzjoni flimkien ma’ aġġornament kontinwu dwar politika u proposti li jkunu diskussi fl-UE u li potenzjalment għandha jew għandhom effett dirett jew indirett fuq l-istrateġija tal-Ministeru u/jew l-operat tiegħu;
 • Konsultazzjoni mal-partijiet interessati ewlenin kif ukoll konsultazzjonijiet inter u intra Ministerjali sabiex jiġu mħejjijja għażliet għall-politika neċessarja bl-iskop li jiġu indirizzati kwistjonijiet pertinenti għall-industrija;
 • Sorvjeljanza relatata mal-izvilupp tal-pożizzjoni tal-Ministeru dwar politika proposta mill-UE u tħejjijja ta’ rakomandazzjonijiet f’dan ir-rigward lis-Segretarju Permanenti;
 • Koordinazzjoni tal-pożizzjoni ta’ Malta fir-rigward ta’ atti leġislattivi u mhux leġislattivi li jaqgħu fi ħdan il-portafoll tal-Ministeru. Dawn il-pożizzjonijiet jiġu pprovduti jew bħala tweġibiet għal talbiet li jiġu ċċirkulati mir-Rappreżentanza Permanenti u mid-Dipartiment tal-Koordinazzjoni għall-Unjoni Ewropea, minn ministeri oħra, jew inkella bħala struzzjonijiet għal Gruppi ta’ Ħidma, laqgħat tal-Esperti tal-Kummissjoni Ewropea (KE), laqgħat ta’ livell għoli kif ukoll Kunsilli Ministerjali u l-Kunsill Ewropew.

 

Fondi tal-Unjoni Ewropea (UE)

Is-sezzjoni li tiffoka fuq l-Implimentazzjoni tal- Programmi hija responsabbli għal:

 • Koordinazzjoni ta’ programmi ta’ fondi u proġetti tal-UE, u disseminazzjoni ta’ informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ fondi Ewropej sabiex isir l-aħjar użu mill-fondi tal-UE disponibbli għal proġetti u inizjattivi. Is-Sezzjoni tinforma u tiggwida lill-applikanti prospettivi dwar l-opportunitajiet ta’ fondi tal-UE;
 • Tassisti lill-entitajiet li jinsabu fi ħdan il-portafoll tal-Ministeru sew fil-proċess ta’ applikazzjoni għall-fondi u fil-monitoraġġ relatat mal-implementazzjoni ta’ proġetti u skemi ko/finanzjati mill-UE, mill-istadju tal-applikazzjoni sal-għeluq tagħhom;
 • Tissorvelja u tikkoordina l-implimentazzjoni ta’ proġetti ko/finanzajti mill-UE filwaqt li tassigura li l-proġetti u l-inizjattivi jiġu implementati f’konformita` mal-ftehim tal-għotja, b’mod effiċjenti u fil-ħin u skont il-prattiċi u r-regolamenti stabbiliti.

 

Proġetti

Dan id-Direttorat jimplimenta ukoll proġetti ko/finanzjati mill-UE u huwa responsabbli għall-:

 • Iżvilupp ta’ kunċetti għal proġetti u t-tfittxija ta’ ko/finanzjament addattat għal dawn il-proġetti.

 

Strateġija Nazzjonali għat-Turiżmu 2021 – 2030

 

Politiki tat-Turiżmu preċedenti

Politika tat-Turiżmu għall-Gżejjer Maltin 2015 – 2020

Politika tat-Turiżmu għall-Gżejjer Maltin 2012 – 2016

Politika tat-Turiżmu għall-Gżejjer Maltin 2007 – 2011

 

Leġislazzjoni

Leġiżlazzjoni tal-UE fis-settur tat-turiżmu

 

Finanzjament mill-UE

 

Proġetti

Proġetti Kontinwi

Proġetti tal-Passat

 

Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni

Id-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni tipprovdi servizzi ta’ ġestjoni tal-iskart lill-Gvern Ċentrali u lill-Kunsilli Lokali, partikolarment it-Tindif Pubbliku, sabiex iż-żoni urbani u mhux urbani jinżammu ħielsa minn skart u skart mormi illegalment, biex b’hekk jittejjeb l-ambjent. 

 L-ambjent huwa l-wirt komuni tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri u għandu jiġi kkonservat u protett. L-iskop tad-Direttorat tat-Tindif huwa li jippromwovi ambjent ħieles minn skart, żibel, debris, mifrex, ħmieġ jew kull forma oħra ta’ skart abbandunat. 

Unitajiet taħt ir-responsabbiltà tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni: 

 • Tindif tal-Unità tat-Toroq Arterjali 
 • Tindif ta’ Żoni Pubbliċi u Unità ta’ Spazji Miftuħa 
 • Unità tat-Tindif tal-Bajja 
 • Tindif ta ‘Unità ta’ Konvenjenzi Pubbliċi ( Bini tal-Gvern Ċentrali biss ) 
 • Manutenzjoni tas-Sistemi tal-Ilma tax-Xita 
 • Żamma u Manutenzjoni 

Il-Clean and Upkeep mobile app hu mezz ieħor għaċ-ċittadin biex jirrapporta skart f’postijiet pubbliċi. L-app tagħtik l-possibilta’ li tieħu ritratt u ddaħħal id-dettalji tal-lokalita’. Jekk il-klijent jixtieq jixgħel il-geo location tal-mowbajl, din tintbgħat mill-ewwel mar-rapport.

Clean and Upkeep mobile app

L-app Clean and Upkeep hija mezz ieħor biex iċ-Ċittadin juża sabiex jirrapporta rimi taż-żibel f’żoni Pubbliċi jew jitlob servizzi ta’ manutenzjoni.  L-app mobbli Clean and Upkeep hija mezz ieħor biex iċ-Ċittadin juża sabiex jirrapporta rimi taż-żibel f’żoni Pubbliċi jew jitlob servizzi ta’ manutenzjoni.

Id-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni tipprovdi diversi servizzi ta’ tindif u manutenzjoni lill-Gvern Ċentrali u lill-Kunsilli Lokali.  L-għan ewlieni tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni huwa li żżomm żoni urbani u mhux urbani ħielsa mill-iskart u r-rimi illegali u f’manutenzjoni tajba, u b’hekk jissaħħaħ l-ambjent ta’ Malta.

Għal aktar informazzjoni żur http://cleanandupkeep.gov.mt/​.

Rate the Public Service